Algemene Gebruiksvoorwaarden NousLib.com

1. Definities

Voor het begrip en de interpretatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Abonnement" verwijst naar de betaalde handeling waarmee toegang wordt verkregen tot de diensten van NousLib gedurende een bepaalde periode. Deze periode kan één maand, drie maanden, zes maanden of één jaar zijn en automatisch vernieuwd worden voor dezelfde periodes.

"Advertentie" verwijst naar alle informatie, inclusief afbeeldingen, inhoud, gegevens, teksten, door de Gebruiker verstrekt en beschikbaar gesteld voor andere Gebruikers op de website NousLib.com.

"NousLib mobiele versie" verwijst naar de mobiele versie van de NousLib-service die toegankelijk is via mobiele telefoons.

"Algemene Gebruiksvoorwaarden" verwijst naar dit contract.

"NousLib" verwijst naar de entiteit verantwoordelijk voor de diensten die toegankelijk zijn via de website NousLib.com, waarbij de Gebruiker een advertentie kan plaatsen, advertenties van andere Gebruikers kan bekijken en met andere Gebruikers kan communiceren door het sturen van berichten.

De "NousLib-service" verwijst naar een dienst met als doel ontmoetingen tussen libertijnen te bevorderen, toegankelijk via internet en mobiele telefonie, gratis of tegen betaling, afhankelijk van het aanbod waar de Gebruiker van profiteert.

De "website NousLib.com" verwijst naar de website bereikbaar op het URL-adres http://www.NousLib.com.

"Gebruiker" verwijst naar de Gebruiker die geldig is geregistreerd voor de dienst die toegankelijk is via de website NousLib.com.

2. Beschrijving van de dienst

De website NousLib.com biedt een ontmoetingsdienst gewijd aan libertijnse relaties, toegankelijk via internet en mobiele telefonie.

Registratie op de website NousLib is gratis.

Toch vereist toegang tot bepaalde functies van de website de betaling van een abonnement door de Gebruikers. Voordat een Gebruiker zich inschrijft voor een betaald Abonnement, wordt de Gebruiker op de hoogte gebracht van de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op dat Abonnement (prijs, abonnementsduur, enz.).

3. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van en volledig en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de volledige huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden op de dag van de toegang tot de website NousLib.com.

NousLib behoudt zich het recht voor om op elk moment geheel of gedeeltelijk wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de bijgewerkte Algemene Gebruiksvoorwaarden te controleren, die permanent beschikbaar zijn op de website NousLib.com.

Elk gebruik van de NousLib.com-service na een wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

4. Registratie en toegang tot NousLib-diensten

- Registratie voor de dienst:

Om Gebruiker van de NousLib.com-service te kunnen zijn, moet de Gebruiker ten minste 18 jaar oud zijn in Frankrijk en in ieder geval meerderjarig volgens de geldende regelgeving in elk van de staten waarin de NousLib.com-service toegankelijk is, en alle verplichte velden in het registratieformulier invullen.

De Gebruiker verbindt zich ertoe dat de verstrekte informatie, met name persoonlijke informatie, juist, volledig en up-to-date is en indien nodig updates uit te voeren.

In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe geen profiel aan te maken dat niet overeenkomt met de realiteit (met name de keuze van het type man, vrouw, stel of trans/trav., enz.).

Om het profiel van Gebruikers zo geloofwaardig mogelijk te maken, stelt NousLib een gecertificeerde advertentieservice ter beschikking.

De certificering van advertenties op de NousLib.com-service houdt alleen in dat de overeenstemming tussen het profiel van de Gebruiker en de door hem verstrekte identificatiedocumenten wordt geverifieerd; dit vormt op geen enkele manier een contractuele garantie voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie in de advertentie.

- Toegang tot de dienst

De advertentie van de Gebruiker wordt gepubliceerd na goedkeuring door NousLib. Als zodanig behoudt NousLib zich het recht voor om alle inhoud, gegevens, tekst, afbeelding te verwijderen die niet voldoen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Nadat de Gebruiker zich heeft geregistreerd, krijgt hij een gebruikersnaam en een wachtwoord, die strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn.

De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld dat hij verantwoordelijk is voor alle acties of verklaringen die via zijn persoonlijke gebruikersaccount worden gedaan, of deze nu frauduleus zijn of niet, in geval van bekendmaking van deze identificatiegegevens aan derden.

5. Herroepingsrecht

5.1 : Herroepingsrecht:

Overeenkomstig artikel L 121-21 van de Consumentenwet heeft de Gebruiker het recht om binnen 14 (veertien) kalenderdagen na inschrijving bij de NousLib-service zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder boete en zonder reden.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker NousLib op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich terug te trekken uit dit contract door middel van een ondubbelzinnige verklaring vóór het verstrijken van de termijn.

De Gebruiker kan het herroepingsformulier dat ter beschikking is gesteld op dit adres invullen en indienen, maar dit is niet verplicht. Indien de Gebruiker van deze optie gebruikmaakt, zal NousLib hem onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op duurzaam medium (bijvoorbeeld per e-mail) sturen.

De kennisgeving van het herroepingsrecht kan ook worden gedaan via:

• E-mail: naar het adres retractation@NousLib.com, met behulp van, indien de Gebruiker dat wenst, het herroepingsformulier dat ter beschikking is gesteld op dit adres. Indien de Gebruiker van deze optie gebruikmaakt, zal NousLib hem onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping op duurzaam medium (bijvoorbeeld per e-mail) sturen.

• Per post: naar CBK-INTERACTIVE, 14 rue Charles V - 75004 PARIS.

Ongeacht de gebruikte communicatiemethode moet de herroepingsbeslissing per se bevatten:

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de Gebruiker zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn indient.

5.2 : Gevolgen van herroeping:

In geval van herroeping door de Gebruiker van dit contract, zal NousLib hem alle betaalde bedragen zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop NousLib op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Gebruiker om zich terug te trekken uit dit contract, terugbetalen.

NousLib zal de terugbetaling doen met dezelfde betaalmethode als die is gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk instemt met een andere methode; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen voor de Gebruiker.

6. Tarieven en abonnementen

6.1 : Prijzen en betalingsvoorwaarden:

Registratie bij de NousLib.com-service is gratis. Registratie geeft recht op het opstellen en publiceren van een Advertentie, evenals op de raadpleging van bepaalde pagina's van de Service op internet en mobiele telefoon.

Het verzenden van berichten naar andere Gebruikers op de NousLib.com-service, direct of als reactie op een ontvangen bericht, vereist een abonnement. De tarieven verschillen afhankelijk van de duur van het gekozen abonnement:

Op dit moment geldende tarieven, exclusief promotie:

De vier aangeboden formules zijn als volgt:

De prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen.

Het abonnement op de betaalde dienst NousLib.com begint op de datum van validatie van de transactie per creditcard.

De Gebruiker moet de betalingsbevestiging die hij per e-mail ontvangt bij de betaling bewaren. Deze kan worden gevraagd in geval van een klacht of geschil.

6.2: Wijziging, verlenging en opzegging van het Abonnement:

De Gebruiker kan te allen tijde overschakelen naar een ander abonnementstype. Hiervoor moet hij eerst zijn huidige abonnement opzeggen en zich vervolgens abonneren op het nieuwe type abonnement dat hij heeft gekozen. De resterende dagen van het oude abonnement worden opgeteld bij het nieuwe abonnement.

De Gebruiker kan te allen tijde zijn abonnement opzeggen via de pagina "Mijn abonnement" door eenvoudigweg op de uitschrijvingslink te klikken, onder de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 10 "Opzegging". Deze procedure annuleert de automatische verlenging, maar de Gebruiker behoudt de resterende abonnementsdagen.

Bij het verstrijken van het Abonnement wordt dit, indien de Gebruiker het niet heeft opgezegd, automatisch verlengd voor een periode gelijk aan de oorspronkelijk gekozen periode bij het aangaan van het Abonnement.

De prijs van het vernieuwde Abonnement wordt volgens de oorspronkelijk gekozen betalingsperiode bij het aangaan van het Abonnement in rekening gebracht bij de Gebruiker.

De Gebruiker kan te allen tijde het vernieuwde Abonnement opzeggen, onder dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijke Abonnement.

Overeenkomstig artikel L.136-1 van de Consumentenwet:

"De professionele dienstverlener informeert de consument schriftelijk, per persoonlijke brief of speciale e-mail, uiterlijk drie maanden en ten minste één maand vóór het einde van de periode waarin de stilzwijgende verlenging kan worden geweigerd, over de mogelijkheid om het contract met een stilzwijgende verlengingsclausule niet te verlengen. Deze informatie wordt verstrekt in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen, vermeldt in een duidelijk kader de uiterste opzegdatum.
Indien deze informatie niet conform de bepalingen van het eerste lid aan hem is verstrekt, kan de consument het contract te allen tijde kosteloos beëindigen vanaf de verlengingsdatum. Betalingen die zijn gedaan na de laatste verlengingsdatum of, in geval van contracten voor onbepaalde tijd, na de datum waarop het oorspronkelijke contract met een bepaalde duur is omgezet, worden in dit geval binnen dertig dagen na de opzegdatum terugbetaald, onder aftrek van bedragen die tot op dat moment verschuldigd zijn voor de uitvoering van het contract. Bij gebrek aan terugbetaling onder de hierboven vermelde voorwaarden, zijn de verschuldigde bedragen rente genererend tegen het wettelijke tarief.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing onverminderd die welke bepaalde contracten wettelijk onderwerpen aan bijzondere regels met betrekking tot de informatie aan de consument. De voorgaande drie alinea's zijn niet van toepassing op exploitanten van drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Ze zijn van toepassing op consumenten en niet-professionals."

7. Verplichtingen en verboden

Door de aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verbindt de Gebruiker zich uitdrukkelijk om:

De webmaster, moderator of beheerder van de website NousLib.com behoudt zich het recht voor om het abonnement van elke Gebruiker te beëindigen die de hierboven voorgeschreven regels niet naleeft.

In het geval dat een Gebruiker schade wordt berokkend door een andere Gebruiker van de Service NousLib.com, zoals bepaald in dit artikel (bijvoorbeeld door het sturen van een lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, gewelddadig of aanzettend tot geweld bericht, etc.), kan de benadeelde Gebruiker dit melden bij de webmaster, moderator of beheerder van de Site NousLib.com.

In geval van een klacht door een van de Gebruikers, wordt het betreffende bericht overgedragen aan de Site-moderator, die eenzijdig kan beslissen om het account van de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de overtreding te verwijderen, zonder dat deze Gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van zijn abonnement. Daarom stemmen de partijen er uitdrukkelijk mee in dat, gezien de beledigende, lasterlijke, enzovoort aard van de berichten, de correspondentie tussen de twee Gebruikers kan worden overlegd aan de beheerders van de Site NousLib.com om het geschil snel op te lossen. Daarom wordt ter wille van onpartijdigheid verduidelijkt dat de benadeelde Gebruiker, door het betwiste bericht door te sturen, de Site NOUSLIB.COM voorziet van alle uitwisselingen die betrekking hebben op eenzelfde discussie.

In elk geval en bij herhaalde misbruiken behouden de webmaster, moderator of beheerder van de Site NousLib.com zich het recht voor om het account van elke Gebruiker die de hierboven voorgeschreven regels niet naleeft, te verwijderen. In al deze gevallen wordt geen restitutie verleend en behoudt NousLib.com zich het recht voor om schadevergoeding te eisen ter vergoeding van eventuele schade die het heeft geleden of die een van zijn partners heeft geleden.

8. Privacy en persoonlijke gegevens

NousLib respecteert de geldende privacywetten en regelgeving in Frankrijk met betrekking tot de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens en is geregistreerd bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder ontvangstnummer 1136719.

NousLib respecteert met name de "informatique et libertés" wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004, waarbij de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en privacy binnen de Europese Unie in het Franse recht is opgenomen, en de wet op het "vertrouwen in de digitale economie" nr. 2004-575 van 21 juni 2004 (artikel L. 33-4-1 gewijzigd van de post- en telecommunicatiecode en artikel L. 121-20-5 nieuw van de consumentenwet), waarbij de Richtlijn 2000/31/EG van 8 juni 2000 betreffende elektronische handel en de Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en privacy in elektronische communicatie in het Franse recht zijn opgenomen.

De Gebruiker geeft expliciet toestemming voor de verwerking van zijn gegevens door NousLib, aangezien bepaalde informatie, aanwijzingen of inhoud die Gebruikers optioneel op de Site NousLib.com kunnen plaatsen, de etnische afkomst van de Gebruiker, nationaliteit, religie en/of seksuele voorkeuren kunnen onthullen. Door dergelijke informatie op de Site NousLib.com te plaatsen, neemt de Gebruiker de exclusieve verantwoordelijkheid hiervoor.

In elk geval kan NousLib niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die de Gebruiker uit eigen beweging openbaar maakt.

Daarom doet de Gebruiker afstand van enige claim tegen NousLib met betrekking tot enige schade of nadeel als gevolg van het verspreiden van informatie over zijn persoonlijke leven op de site NousLib.com zoals hierboven beschreven.

De Gebruiker heeft het recht op toegang en rectificatie van zijn persoonlijke gegevens.

De Gebruiker kan dit recht op elk moment uitoefenen, rechtstreeks op de Site NousLib.com door zijn informatie te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.

De Gebruiker kan dit recht ook uitoefenen per e-mail naar het adres webmaster@NousLib.com.

De Gebruiker kan zich tijdens registratie of op elk ander moment afmelden voor de NousLib-nieuwsbrief.

NousLib garandeert dat de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt tijdens de registratie en die geen onderdeel zijn van zijn advertentie en/of presentatie, niet toegankelijk zullen zijn voor derden, noch zullen worden doorgegeven, verkocht of uitgewisseld.

9. Verantwoordelijkheden

9.1 : Verantwoordelijkheid van NousLib.com:

De Site NousLib.com zorgt voor de opslag van signalen, teksten, afbeeldingen, geluiden of berichten van welke aard dan ook die door de ontvangers van deze diensten worden geleverd. Daarom moet de Site NousLib.com worden beschouwd als een hostingprovider voor inhoud in de zin van het Franse recht, met name artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004.

In deze hoedanigheid van hostingprovider en overeenkomstig artikel 6.I.7 van wet nr. 2004-575, is de Site NousLib.com niet onderworpen aan enige algemene toezichtverplichting.

Niettemin heeft de Site NousLib.com een meldingssysteem ingevoerd waarmee Gebruikers inhoud van een profiel (foto's, video's, advertenties, enz.) kunnen melden die in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Hiermee kunnen Gebruikers via de optie "PROBLEEM MELDEN MET DEZE GEBRUIKER" alle inhoud melden die in strijd is met deze voorwaarden, met name inhoud met een racistisch, commercieel, hebzuchtig, aanzettend tot kinderpornografie karakter, etc.

Om dergelijke inhoud te melden, moet de Gebruiker de optie "PROBLEEM MELDEN MET DEZE GEBRUIKER" gebruiken en de procedure volgen tot de melding is bevestigd.

Tenslotte zal NousLib in geval van een regelmatig ingediende melding de bevoegde overheidsinstanties informeren in geval van apologie voor misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot raciale haat of betrekkingen met kinderpornografie.

9.2 : Vrijwaring van aansprakelijkheid van NousLib.com:

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de beperkingen van het internet NousLib niet in staat stellen om de permanente beschikbaarheid en veiligheid van gegevensoverdrachten op de Site NousLib.com te garanderen.

NousLib kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onmogelijkheden om toegang te krijgen tot de site NousLib.com, toe te schrijven aan de internetprovider van de Gebruiker, overbelasting van het internetnetwerk, niet geschikte apparatuur of andere omstandigheden die niet aan NousLib zijn toe te schrijven.

Op dezelfde wijze kan NousLib niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onmogelijkheden om toegang te krijgen tot de site NousLib.com als gevolg van onderhouds- of updatewerkzaamheden aan de site NousLib.com.

NousLib kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid of onjuistheid van informatie verstrekt door andere Gebruikers van de Service, noch voor mogelijke gevolgen daarvan.

In geval van openbaarmaking of misbruik van identificatiegegevens van een Gebruiker door/tegenover een derde partij, is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle handelingen of verklaringen die worden gedaan via zijn persoonlijke Gebruikersaccount, of deze nu frauduleus zijn of niet.

Bovendien kan NousLib niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gevolgen van de openbaarmaking door de Gebruiker van informatie, teksten, inhoud en afbeeldingen, video's met betrekking tot zichzelf. Door de acceptatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden doet de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van elk recht van handelen tegen NousLib op grond van inbreuk op het recht op afbeelding, eer, respect voor zijn privéleven als gevolg van de verspreiding of openbaarmaking van informatie over hem in het kader van het gebruik van de Service NousLib.

Bovendien is NousLib niet aansprakelijk voor computergestuurde fouten die niet aan NousLib kunnen worden toegeschreven. In het geval dat NousLib aansprakelijk wordt gesteld voor het niet naleven van de wet of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door een Gebruiker, verbindt deze Gebruiker zich ertoe NousLib te vrijwaren tegen enige veroordeling die tegen hem is uitgesproken.

Tenslotte ontheft NousLib zich van alle aansprakelijkheid in geval van ontmoetingen tussen Gebruikers, zelfs als deze ontmoetingen mogelijk zijn gemaakt via de Site NousLib.com. In dit opzicht wordt Gebruikers ten zeerste aanbevolen om een naaste te informeren en een openbare plaats te kiezen bij een eerste fysieke ontmoeting.

10. Beëindiging

De Gebruiker heeft te allen tijde en zonder reden het recht om zijn inschrijving bij de service NousLib te beëindigen. De beëindiging van de inschrijving van de Gebruiker kan rechtstreeks en ALLEEN op de Site NousLib.com worden uitgevoerd, op de pagina "Mijn abonnement", door eenvoudig op de afmeldlink te klikken.

Deze aanvraag leidt niet tot terugbetaling van het abonnement voor de resterende periode tot het einde van zijn abonnement.

NousLib behoudt zich het recht voor, in geval van ernstige schending van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, om het abonnement te beëindigen en het account van de Gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

11. Inhoud geplaatst door internetgebruikers:

11.1. Toestemming voor verspreiding van foto's, video's en teksten.

Onder voorbehoud van foto's, video's en teksten die worden verspreid via de "Privé galerijen" modus, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan NousLib om vrijelijk elke foto, video of tekst die de Gebruiker toegankelijk maakt op de Site NousLib.com, en vanaf de Site naar alle gebieden, op alle elektronische communicatiemiddelen (met name via mobiele apparaten) en op elke variant en/of aanpassing van de Site van het type "Smartphone", te verspreiden. Daarom verleent de Gebruiker NousLib uitdrukkelijk een licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de verstrekte inhoud. Deze licentie omvat met name het recht voor NousLib om de door Gebruikers ter beschikking gestelde inhoud (waaronder teksten, afbeeldingen, geluiden, video's, enz.) te reproduceren, voor te stellen, aan te passen, te vertalen, te digitaliseren en dit op elk medium waarop de Site NousLib.com wordt verspreid.

De Gebruiker wordt er bovendien van op de hoogte gesteld dat, gezien de intrinsieke kenmerken van het internet, de verzonden gegevens, met name alle foto's, video's of teksten die door Gebruikers online worden geplaatst, niet beschermd zijn tegen risico's van misbruik en/of hacking, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

11.2. Respect voor de rechten van anderen

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze online plaatsen en verplichten zich ertoe dat de gepubliceerde informatie niet in strijd is met geldende wettelijke of regelgevende bepalingen, en met name niet in strijd is met de bepalingen betreffende het auteursrecht.

Dus, door een foto, video, tekst, geluid, opmerking, enz. op de Site NousLib.com te plaatsen, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat de verspreiding van deze inhoud geen:

Daarom kan er geen actie worden ondernomen tegen NousLib.com voor het niet naleven door de Gebruiker van een van deze bepalingen.

Dus, door een foto, video, tekst, geluid, opmerking, enz. online te plaatsen, garandeert de Gebruiker dat hij alle nodige rechten en toestemmingen heeft verkregen van de betreffende rechthebbenden.

Tenslotte behoudt NousLib zich het recht voor om onmiddellijk elke inhoud die de voorwaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden schendt, en het Account van de Gebruiker die dergelijke onwettige inhoud heeft gepubliceerd, te verwijderen.

12. Bescherming van minderjarigen:

De dienst NousLib.com is onderworpen aan een lidmaatschapstoegang, om maximale bescherming van minderjarigen te garanderen, en draagt actief bij aan het bewust maken van ouders van de bescherming van hun kinderen tijdens hun internetbezoeken.

In dit opzicht is NousLib.com aangemeld bij ICRA (Internet Content Rating Association).

13. Intellectuele eigendom van de site NousLib.com:

Alle componenten van de Site NousLib.com zijn het exclusieve eigendom van NousLib. Daarom zijn de namen, de inhoud (behalve die geplaatst door Gebruikers), de afbeeldingen, logo's, merken, benamingen, functies, afbeeldingen en elk ander materiaal of software het exclusieve eigendom van NousLib en worden ze beschermd door het recht van intellectueel eigendom en door alle van toepassing zijnde wetten of reglementen.

De inhoud van de Site NousLib.com kan op geen enkel moment worden gedownload, gekopieerd, gewijzigd, verwijderd, verspreid, verkocht, verhuurd of geëxploiteerd, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NousLib. Bovendien zijn Gebruikers van de Site NousLib.com niet gemachtigd om de inhoud van de Site te wijzigen, verbeteren, bewerken, vertalen, decompileren of één of meerdere afgeleide werken te creëren op basis van de inhoud van de Site.

14. Diversen:

14.1: Duur

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele periode van online beschikbaarheid van de Site NousLib.com.

14.2: Actualisering van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden regelmatig bijgewerkt en zijn dus vatbaar voor wijziging.

Gezien met name de mogelijke uitbreidingen en verbeteringen van de diensten, behoudt NousLib zich het recht voor om op elk moment het scala aan diensten aan te passen of te wijzigen dat wordt aangeboden via de Site.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt op 20 oktober 2015 en vervangen eerdere edities.

Het feit dat het gebruik van de Site NousLib.com wordt voortgezet na de publicatie van deze wijzigingen, houdt in dat de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden stilzwijgend worden aanvaard.

14.3: Nietigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig blijkt te zijn volgens een geldende wettelijke regel of een definitieve gerechtelijke beslissing, wordt deze geacht niet te zijn geschreven, zonder dat dit de nietigheid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden inhoudt of de geldigheid van de overige bepalingen aantast.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsgebieden:

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Franse recht. Eventuele geschillen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken, die bevoegd zijn in de regio van de statutaire zetel van NousLib.

Niettemin kunnen Gebruikers die buiten het Franse grondgebied wonen, gezien de bepalingen van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008, en met name artikel 6.2, gebruik maken van de dwingende bepalingen van kracht in hun land.

16. Contact met ons opnemen:

De Site NousLib.com is eigendom van het bedrijf CBK INTERACTIVE, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 21.500 euro, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister van Parijs onder nummer B 485 071 955, met statutaire zetel te 14 rue Charles V - 75004 PARIS, vertegenwoordigd door de Voorzitter en Directeur van de publicatie van de Site NousLib (e-mail: contact@cbk-interactive.com), intracommunautair BTW-nummer: FR52485071955.

Voor verdere informatie kunt u een e-mail sturen naar het adres contact@cbk-interactive.com

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met onze moderatiedienst door te klikken op "Contact/Hulp"